Regulamin

& 1. Postanowienia ogólne

 • Usługa dostępu do płatnych oraz bezpłatnych treści (w postaci materiałów wideo dostępnych w Serwisie) dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez firmę ARTISE MARKETING sp. z o.o. , ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3/27, 20-029  Lublin, NIP: 7123401817 zwaną dalej Administratorem. 
 • Świadczenie Usługi w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej “Regulamin”).
 • Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 
 • Informacje o Towarach lub Usługach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • Zasady korzystania z Serwisu oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
 • Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) warunki i zasady składania w ramach Serwisu Zamówień,
  b) zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary lub Usługi oraz
  c) procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 • Administrator nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu.

& 2. Definicje 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – ARTISE MARKETING sp. z o.o. , ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3/27, 20-029  Lublin, NIP: 7123401817,
 • Serwis – serwis internetowy www.kursy.arturkaszynski.pl znajdujący się pod wymienionym adresem internetowym, na który składa się kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, za pośrednictwem którego Użytkownik może dokonywać zakupów określonych Towarów i Usług lub korzystać z wybranych produktów nieodpłatnie. 
 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu bądź korzystająca z serwisu bez uiszczenia opłaty. 
 • Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Politykę Prywatności”.
 • Towar – produkty prezentowane w ramach Serwisu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności książki, , e-booki, publikacje innego rodzaju, bilety na wydarzenia
 • Usługa – usługi prezentowane w ramach Serwisu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności szkolenia, kursy online i indywidualne konsultacje.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu.
 • Zamówienie – czynność podejmowana przez Użytkownika, polegająca na wyborze w ramach Serwisu określonych Towarów lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Administratorem Umowy Sprzedaży tych Towarów lub Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 • Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 3 marca 2017 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 poz. 683).
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 9 czerwca 2017 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 poz. 1219).

& 3.  Kontakt z Administratorem

 • Adres e-mail Administratora: kontakt@arturkaszynski.pl
 • Numer telefonu Administratora: 727900142
 • Numer rachunku bankowego Administratora: mbank: 75 1140 2004 0000 3602 7997 1953
 • Klient może porozumiewać się z Administratorem za pomocą adresu email i numeru telefonu podanych w niniejszym paragrafie.

& 4.  Wymagania techniczne 

1. Do korzystania z Serwisu Administratora nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:

 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

& 5. Składanie i realizacja zamówień

 1. W celu zamówienia Towaru lub Usługi za pośrednictwem Serwisu należy wejść na stronę internetową kursy.arturkaszynski.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru lub Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Serwisu.
 2. Towary i Usługi znajdujące się w Serwisie mogą być widoczne i promowane na innych stronach internetowych należących do Administratora, w tym: www.arturkaszynski.pl lub www.networkdlaciebie.pl
 3. Wybór przez Użytkownika zamawianych Towarów lub Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów lub Usług do koszyka na stronie internetowej Serwisu 
 4. Korzystanie z Towaru lub Usługi może być bezpłatne lub płatne.
 5. Dostęp do płatnej usługi, w zależności od Towaru lub Usługi, może być ograniczony czasowo 
 6. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
  a) imienia i nazwiska (a w przypadku Użytkownika będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),
  b) adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju) w przypadku produktów fizycznych
  c) numeru telefonu, oraz
  d) adresu e-mail, a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 7. W procesie składania Zamówienia Użytkownik obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary lub Usługi.
 8. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę” – Użytkownik ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów lub Usług, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy.
 9. Użytkownik dokonując kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę”, ma świadomość iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Administratorowi zapłaty.
 10. Po podaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.
 11. Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:
  a. Przedmiot Umowy Sprzedaży
  b. Jednostkową i łączną cenę za zamówione Towary lub Usługi
  c. Koszt dostawy,
  d. Wybraną metodę płatności,
  e. Oczekiwany czas dostawy.
 12. Wysłanie przez Użytkownika Zamówienia stanowi oświadczenie woli Użytkownika zawarcia z Administratorem Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 13. Po złożeniu Zamówienia do Użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia wraz z dostępem do panelu Serwisu. 
 14. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości, o której mowa w ust. 10 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 15. Użytkownik w toku procesu Zamówienia może dokonać rejestracji. Rejestracja może być niezbędna do późniejszego korzystania z Towarów lub Usług dostępnych bezpośrednio w Serwisie.
 16. Rejestracja Użytkownika w Serwisie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Serwisu danych osobowych Użytkownika oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Towarów lub Usług elektronicznych (cyfrowych).
 17. Użytkownik zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do panelu Serwisu osobom trzecim.
 18. Administrator może usunąć konto Użytkownika lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym,  w przypadku istotnego naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Użytkownik podczas rejestracji w Serwisie lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci, korzysta z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Administratora lub udostępnia Towary lub Usługi osobom trzecim bez zgody Administratora.
 19. Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Administratora. Koszt dostawy ponosi Użytkownik w całości. 
 20. W przypadków dostarczenia Towarów i Usług w wersji cyfrowej, takich jak bilet na szkolenie, e-book, konsultacja indywidualna, szkolenie VOD lub kurs online klient nie ponosi kosztów przesyłki, a zakupiony Towar lub Usługę  otrzymuje drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia.
 21. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona liczba Towarów lub Usług. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary lub Usługi.

& 6 . Zasady korzystania z zakupionych Towarów i Usług

1. Ceny Towarów i Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki, takie jak np. cła.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów i Usług prezentowanych na stronach internetowych Serwisu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów lub Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.

3. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Administratora; na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu;

b) przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Administratora za pośrednictwem systemu Przelewy24 – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Transakcji wygenerowany przez Przelewy24. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu.

4. Dokonując zapłaty za Towar lub Usługę Użytkownik może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.

5. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej, wedle życzenia i wyboru Użytkownika.

& 7. Pozostałe zasady korzystania z Serwisu

 1. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu są własnością Administratora lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Administratora jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z 2018, poz. 1191).
 2. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie zawartości Towarów i Usług bez zgody Administratora stanowić będzie naruszenie praw autorskich Administratora i może skutkować odpowiedzialnością cywilną oraz karną Użytkownika.
 3. Informacje zawarte w zakupionych Towarach i Usługach w żadnym wypadku nie mogą być interpretowane jako porada w indywidualnej sprawie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownik wykorzysta informacje przekazane mu w ramach zakupionych Towarów i Usług. W szczególności Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte przez Użytkownika w oparciu o informacje przekazane w ramach zakupionych Towarów i Usług.
 4. Administrator w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn losowych od niego niezależnych, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia takiej Usługi, jaką jest szkolenie lub konsultacja indywidualna, pod warunkiem jednakże, iż nowy termin świadczenia tejże Usługi ustalony zostanie wspólnie przez Administratora oraz Użytkownika.
 5. Nieobecność Użytkownika na szkoleniu w określonym terminie, jeśli takie szkolenie zostało zorganizowane przez Administratora –  równoznaczne jest z należytym jej wykonaniem (spełnieniem świadczenia) przez Administratora i powoduje wygaśnięcie po stronie Użytkownika wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezprzedmiotowych.
 6. Użytkownik składając Zamówienie na Usługę wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach oraz nagraniach audiowizualnych pochodzących z poszczególnych szkoleń lub konferencji, w dowolny sposób – w tym poprzez zamieszczanie na stronach Serwisu, w serwisach społecznościowych czy w sieci Internet, dla celów promocyjnych lub reklamowych samego Serwisy lub sprzedawanych w jego ramach Towarów bądź Usług. Zgoda, o której mowa powyżej może być przez Użytkownika odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Administratora, tj. kontakt@arturkaszynski.pl 
 7. W przypadku zakupu szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Użytkownik jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w szkoleniu, zgodnie z ust. 7.
 8. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym szkoleniu, które się odbyło w terminie zakupionym przez Użytkownika, Użytkownik traci możliwość wzięcia udziału w tym szkoleniu, chociażby Administrator  organizował nowe szkolenie. Administrator nie jest przy tym zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kwoty zgłoszonym uczestnikom.
 9. Poprzez nieuczestniczenie w zakupionym wydarzeniu o którym mowa w punkcie 8 powyżej, należy rozumieć niestawiennictwo Użytkownika do równej godziny od rozpoczęcia szkolenia. W tym przypadku Administrator nie jest zobowiązany do zwrotu jakiejkolwiek kwoty
 10. Klient, korzystając z Serwisu zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników Serwisu,
  c) niewykorzystywania Serwisu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Serwisu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
  d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Serwisu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
  e) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą) f
  f) Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, oferującego Usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, skutkują nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Usługi oraz podjęciem stosownych kroków prawnych.
  g) Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione.

& 8. Odstąpienie od umowy / zwroty 

 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
 2. W przypadku Usługi świadczonej nieodpłatnie – Użytkownik powinien zamknąć stronę www Serwisu
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 4. W razie odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży dotyczącej produktu fizycznego Użytkownik zobowiązany jest zwrócić produkt najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.
 5. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 6. W przypadku Usługi świadczonej odpłatnie aby odstąpić od umowy, Użytkownik musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając wiadomość e-mail o treści: ” Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych z serwisu kursy.arturkaszynski.pl. Data zawarcia umowy, Imię i nazwisko Użytkownika, Adres e-mail podany podczas rejestracji” na adres kontakt@arturkaszynski.pl z tematem „Odstąpienie do umowy”.
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Użytkownikowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Administrator zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Jeśli Użytkownik otrzymał fakturę za dokonany zakup, na jego adres email wysłana zostanie faktura korekta, a zwrot dokonany zostanie po mailowym potwierdzeniu przez Użytkownika otrzymania faktury korekty.

& 9. Reklamacje

 1. Użytkownik może składać reklamacje związane z Towarem lub Usługą , przesyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@arturkaszynski.pl z tematem „Reklamacja”. Wiadomość powinna zawierać oznaczenie Użytkownika, okoliczności uzasadniające reklamację oraz żądanie związane z reklamacją.
 2. Administrator ustosunkuje się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni, przesyłając odpowiedź na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.
 3. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Użytkowników.
 4. Użytkownik może poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail: kontakt@arturkaszynski.pl
 5. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej wpłynięcia.

& 10. Dane osobowe w Serwisie 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Administrator.
 2. Dane osobowe Użytkowników zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu mogą być:
  1. W przypadku Użytkownika, który korzysta w Serwisie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Użytkownika, który korzysta w Serwisie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy 
 6.  Zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika oraz wykorzystaniem plików cookies i innych technologii śledzących opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://arturkaszynski.pl/politykaprywatnosci/

& 11. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń 

 1. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Użytkownik może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna
  jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

& 12. Postanowienia końcowe 

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są w języku polskim.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Administratorem  a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego

5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego

6. Obecny Regulamin obowiązuję od 1 marca 2021 roku. 

Copyright © 2019 - 2022 Artur Kaszyński. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka Prywatności Regulamin